Úplné znění volebního programu KSČM

KSČM nabízí životaschopná řešení k oživení ekonomického růstu, rozšíření demokracie a zvýšení životní úrovně většiny obyvatel České republiky. KSČM tak usiluje o naplnění zájmů a potřeb občanů, i těch, kteří v podmínkách kapitalismu nemají možnost zabezpečit vlastní poctivou prací své rodiny přiměřenou životní úrovní, uplatnit se podle dosaženého vzdělání a kvalifikace.

Za současnou krizi nemohou ožebračovaní občané. Nemalý podíl na ní ale mají korupčníci, tuneláři i bankéři. Problémy nezaměstnaných asociálně vyloučených řešme odstraněním jejich příčin! KSČM odmítá tezi šířenou pravicí o šetřící a hospodárné pravici a rozhazovačné le vici, která zadlužuje stát. Lidé potřebují práci a solidní mzdu, ne sociální dávky!

Korupční vláda Petra Nečase, která vzešla z voleb v roce 2 010 , byla jen vyvrcholením pravicové politiky, která dlouhodobě poškodila politické, sociální i ekonomické zájmy většiny obyvatel České republiky. Zavlekla zemi do pasti nesystémových škrtů a protilidových opatření, které vedou k ekonomické stagnaci a snižování životní úrovně většiny občanů.

Neslavný konec této vlády poodhalil systém těsných vazeb na tzv. kmotry politických stran a lobbistické skupiny s kriminálním pozadím. Ukázal na prohnilost politických elit, které se chopily moci po roce 1989. Na tuto skutečnost KSČM dlouhodobě poukazovala a kritizovala ji.

KSČM si je vědoma, že neexistuje jednoduché řešení. Její program proto obsahuje komplex řešení krátko dobých, střednědobých i dlouhodobých. K prvním krokům KSČM bude patřit zrušení asociálních opatření pravicových vlád a odvrácení privatizace zbytku veřejných služeb.

Střednědobá opatření navrhovaná KSČM směřují k nastartování vyššího výkonu české ekonomiky, podpoře investic a zvýšení zaměstnanosti a sociálních jistot zaměstnanců i dalších občanů na základě principů sociálního státu. Jen prostřednictvím těchto opatření může dojít k únosnému snižování zadlužování České republiky a umořování jejího dluhu.

Strategickým cílem KSČM je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavená na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpeč nost a mír.

KSČM jako strana nezatížená korupčními aférami typickými pro ostatní parlamentní stra ny, čitelná a plnící své sliby, předkládá občanům České republiky tento program pro období po předčasných volbách do Poslanecké sněmovny.

Obnovme důvěru v politiku a stát!

POCTIVOST SE MUSÍ VYPLÁCET

KSČM se soustředí zejména na:

 • Pro sazování zákona o majetkových přiznáních pro všechny občany nad určitou výši hodnoty majetku, rozšíření informací o majetkových poměrech politiků, veřejných činitelů a úředníků s významnými pravomocemi.
 • Prodloužení pro mlčecí lhůty u tzv. privatizačních zločinů a provedení inventury prodejů státního majetku.
 • Novelu zákona o finanční kontrole ve v eřejné správě.
 • Vyvození osobní a trestní zodpovědnosti konkrétních činitelů státu i místních samospráv za nekompetentní rozhodování a závažná pochybení.
 • Prosazení zákona zakazujícího anonymní listinné akcie, který zároveň zprůhlední vlastnickou strukturu podniků.
 • Dodržování transparentnosti výběrových řízení (včetně podlimitních) a zavedení účinného systému veřejného sledování zakázek od zadání až po realizaci.
 • Vytváření takových podmínek pro Policii ČR, Hasičský záchranný sbor a celý Integrovaný záchranný systém, které p ovedou ke zvýšení jejich akceschopnosti.
 • Zavedení hmotné odpovědnosti státních úředníků, soudců i veřejných činitelů, kteří svým jednáním způsobí škodu na státním nebo veřejném majetku.
 • Vytváření legislativních předpokladů pro předcházení korupci ve veřejné správě a formulování protikorupčního programu, zaměřeného na činnost volených zástupců na všech úrovních státních a zastupitelských orgánů, ale i vyšších úředníků státní a veřejné správy.
 • Omezení a regulování lobbingu podle zákonných pravidel.
 • Udržení profesionálů a specialistů v rámci Policie ČR, stabilizace policejního sboru a výchova nových odborníků s ohledem na růst nároků výkonu služby.
 • Jednotnou organizační strukturu Policie ČR a obnovu specializovaných útvarů, upevnění struktury a zlepšení vybavení základních útvarů Policie ČR.
 • Prosazování zákona o státní službě, který umožní odpolitizovat státní správu, profesionalizovat státního úředníka, zvýšit jeho odpovědnost a současně jej chránit proti politickým a jiným tlakům.
 • Zvýšení výslednosti práce orgánů činných v trestním řízení od vytvoření společenského tlaku na zrychlení práce soudů až po efektivnější činnost policie a orgánů činných v trestním řízení, včetně odborného a materiálního zázemí.
 • Zpřísnění trestů za korupci a častější využití trestu propadnutí majetku nebo ukládání vysokých peněžitých trestů u trestných činů proti pořádku ve věcech veřejných.
 • Tvrdé postihy za svévolné předražování státních zakázek, založené na tichém kartelu soutěžících firem a zkorumpovaných úředníků.
 • Zachování struktury Hasičského záchranného sboru ČR v čele s generálním ředitelstvím. Personální audit a analýzu využitelnosti zařízení GŘ HZS ČR.
 • Podporu dobrovolných hasičů zařazených do jednotek Sborů dobrovolných hasičů, které jsou součástí poplachových plánů.
 • Rozšíření daňových úlev pro členy jednotek Sboru dobrovolných hasičů a jednotek požární ochrany aktivně zasahující ve výjezdových jednotkách a daňové zvýhodnění zaměstnavatelů, kteří tyto členy aktivně zasahující ve výjezdových jednotkách zaměstnávají.

PRÁCI MÍSTO SOCIÁLNÍCH DÁVEK

KSČM se soustředí zejména na:

 • Zajištění kvalitního vzdělání a stab ilních pracovních míst. Odbornou přípravou dle poptáv ky trhu práce zvýšit za městnatelnost pracovních sil.
 • Prosazovat právo na práci a spravedlivé odměňování. Zastavit stagnaci reálné úrovně mezd a platů pracujících a čelit nepřiměřeným rozdílům v odměňování.
 • Podporu prorůstových, chytrých a inovativních investic a podporu exportu jako základu obnovy síly a konkurenceschopnosti naší ekonomiky.
 • Návrh na vytvoření veřejné komerční banky bez poplatků , se zaručeným zhodnocením vkladů a dostupnou úrokovou mírou na poskytované úvěry.
 • Prosazování státem garantované potravinové bezpečnosti a soběstačnosti, obnovení přísných potravinářských norem kvality potravin.
 • Podporu konkurenceschopnosti malého živnostenského , obecního a družstevního podnikání.
 • Opětovné posílení pracovního práva zaměstnanců a jejich zástupců. Přednost zaměstnávání na pracovní smlouvu před dohodami.
 • Všechny formy práce zrovnoprávnit ve vztahu k daňovým a pojistným plněním. Vyrovnání neoprávněných rozdílů v odměňování žen a mužů – za stejnou práci stejnou odměnu.
 • Postupné snižování ročního pracovního fondu a zvyšování mezd. Obojí na úroveň průměru EU! Zajistí se tím uvolnění nových pracovních míst i úspory na výdajích za sociální dávky.
 • Uzákonění práva na první zaměstnání pro absolventy škol. Podpora absolventských míst pro zaměstnavatele.
 • Znovuzavedení slev na daních u pracujících důchodců.
 • Postupné zvyšování minimální mzdy až na 14 000 Kč (na 50 % průměrné mzdy).
 • Odhalování nelegálního zaměstnávání včetně zneužívání tzv. švarcsystému, kontrola dodržování pracovněprávních předpisů a bezpečnosti a ochrany při práci.
 • Nezvyšování nepřímých daní zejm. DPH – požadujeme postupný návrat k sazbám před rokem 2007 (tj. 5 a 19 %). Jednání s EU o zavedení nulové sazby DPH na léky.
 • Opětovné zařazení kultury do snížené sazby DPH a zvýšení výdajů na kulturu na 1 % státního rozpočtu, zavedení daňových asignací.
 • Vrácení progrese do daně z příjmu fyzických osob – aktuálně zavést po zrušení superhrubé mzdy 3 pásma, 19 %, 25 % a 32 %, a časem znovu 5 pásem.
 • Zavedení druhého pásma u daně z příjmu právnických osob ve výši 25 % pro zisky nad 10 milionů Kč, do zisku 10 milionů Kč ponechat zdanění 19 %.
 • Zavedení tzv. milionářské daně a daně na luxusní zboží.
 • Prosazování efektivnějšího zdanění spekulačních přesunů kapitálu bez další zátěže klientů bankovních ústavů.
 • Vypracování konceptu obnovy ekonomiky spolu s návrhem restrukturalizace ekonomiky ČR s akcentem na vybrané obory průmyslu a zemědělství a spojené s diverzifikací výroby a služeb.
 • Zpřísnění odpovědnosti vlády za výkon vlastnických práv státu v podnicích s majetkovou účastí státu a zastavení další privatizace důležitého majetku státu.
 • Koncepční charakter aktivit státu v ekonomice, zřízení veřejných fondů hospodářské rekonstrukce pro strategické řízení veřejných investic.
 • Zakládání nových podniků, dále výkup akcií vedoucí k posílení státního majetku v podnicích důležitých pro zaměstnanost a ekonomickou bezpečnost státu, ve strategických oblastech, jako jsou energetika, informační služby, bankovnictví, podpora zahraničního obchodu, též voda a kanalizace či těžba surovin.
 • Podporu exportu a ochrana hospodářských zájmů ČR s pomocí posílení pojištění a exportních úvěrů, rozvoje informačních a zprostředkovatelských služeb a práce obchodních oddělení zastupitelských úřadů ČR v zahraničí.
 • Podporu rozvoje vědy, výzkumu a inovací a jejich investiční a finanční zabezpečení na relativní úrovni srovnatelné s nejvyspělejšími státy, tj. celkově ze všech zdrojů 3 % HDP.
 • Prověření politiky státních pobídek do soukromých investic, zaměřit je především na tvorbu pracovních míst.
 • Vytvoření rovných podmínek pro domácí a zahraniční kapitál a zabránění odčerpávání v ČR vytvořeného zisku do zahraničí – pro lepší šance českých investorů a výrobců i posílení příjmů rozpočtu.
 • Zachování státní podpory stavebního spoření a hypoték.
 • Omezování nátlakových praktik obchodních řetězců zejména vůči dodavatelům zemědělských produktů z ČR.
 • Snížení nadměrné marže v podnikání s energií s pomocí činnosti ERÚ a ÚOHS.
 • Prosazování takové právní úpravy, která by umožnila státu, krajům a obcím usměrňovat rozvoj a strukturu průmyslové výroby.
 • Omezení zbytečného dovozu dotovaného zahraničního zboží a potravin např. uvalením kompenzačního poplatku pro dovozce ve výši dotace, kterou vlády západních zemí tomuto zboží poskytují. Získané prostředky využít např. k rozvoji potravinářského komplexu.
 • Omezování výstavby velkých logistických center v ČR, vyžadující další zábor zejména zemědělské půdy.
 • Preferenci veřejné drážní a linkové dopravy v přepravě cestujících s cílem zabezpečit tak dopravu po všechny dny v týdnu do škol, k orgánům veřejné správy, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za kulturou, rekreací apod.
 • Prosazování železniční dopravy jako páteře dopravní soustavy (doprava nejméně narušující životní prostředí).
 • Při rozdělování investic mezi silniční a železniční dopravní infrastrukturu akcentovat více drážní dopravu.
 • Prosazování kombinované veřejné dopravy.
 • Zrušení osvobození mezinárodní nákladní dopravy od daní (jednáním v EU i WTO), které umožní omezit zbytnou dopravu a odstranit deformaci trhu.
 • Upřednostňování staveb silničních obchvatů měst a obcí v investicích silniční dopravní infrastruktury, využívání Státního fondu dopravní infrastruktury.

BUDOUCNOST MLÁDÍ, JISTOTY STÁŘÍ

KSČM se soustředí zejména na:

 • Zrušení t zv. regulačních poplatků ve zdravotnictví a stropů pro odvody na zdravotní a sociální pojištění zavedené pravicovými vládami.
 • Dlouhodobou stabilizaci 1 . státního důchodového pilíře a umrtvení nového 2. pilíře na soukromé spoření, který vyvádí peníze ze solidárního systému a vyplatí se (pokud nezkrachuje) pouze úzké skupině obyvatel.
 • Zavedení institutu tzv. minimálního důchodu nad úroveň životního minima (s jeho po stupným zvyšováním až na 10 000 Kč měsíčně).
 • Prosazení referenda o dalším osudu zákona o tzv. církevních restitucích a urychlené zrušení příspěvku státu na činnost církví.
 • Odmítnutí školného ve všech podobách při řádném průběhu studia .
 • Zajištění kvalitních veřejných a sociálních služeb dostupných všem potřebným občanům.
 • Prosazování vzniku páteřní sítě neziskových nemocnic, ambulancí a lékáren.
 • Zajištění bezplatné léčebné a preventivní zdravotní péče na základě všeobecného zdravotního pojištění s důrazem na zachování její dostupnosti a kvality.
 • Zavedení jedné veřejné zdravotní pojišťovny.
 • Neomezování podílu zaměstnavatelů na proplácení náhrady mzdy v případě nemoci a zvýšení plnění – nemocenské dávky u dlouhodobých nemocí.
 • Převedení úrazového pojištění zaměstnanců zaměstnavateli z privátního sektoru na stát.
 • Přehodnocení metodiky posuzování závislosti postižených a dalších osob na péči s cílem umožnit jim důstojný život.
 • Stanovení pravidel pro marketingové pobídky farmaceutických firem, které se promítají do cen léků, a boj proti dalším druhům korupce ve zdravotnictví.
 • Přesun těžiště zdravotní péče do oblasti prevence a výchovu k větší odpovědnosti občana za své zdraví.
 • Zajištění následné rehabilitační a lázeňské péče jako nedílné součásti péče o zdraví.
 • Pravidelnou valorizaci důchodů a sociálních dávek podle inflace a vývoje průměrných mezd.
 • Zastavení klouzavého posouvání hranice prodlužování věku pro nárok na starobní důchod. Nalezení dalších zdrojů příjmů do státem zabezpečovaného důchodového systému.
 • Výstavbu a modernizaci domovů a zařízení pro seniory, včetně stacionářů pro seniory vyžadující celodenní péči, zachování současných sociálních zařízení pro seniory při důrazu na rozvoj terénních služeb, které seniorům umožní zůstat v domácím prostředí.
 • Prosazování zákona o sociálním bydlení, stanovení normativů sociálně potřebných bytů a zavedení dalších opatření, jejichž cílem bude čelit nárůstu chudoby starých a bezmocných nebo sociálně ohrožených.
 • Státní podporu výstavby startovacích a sociálních bytů, zejména formou družstevního a obecního bydlení s dostupným nájemným.
 • Státní regulaci cen plynu, elektrické energie, užitkové a pitné vody, stočného, tepla a paliv, boj proti jejich nadměrnému zvyšování.
 • Zpracování politiky bydlení jako součásti rozvoje každé obce a zajištění bydlení pro obyvatele obce, včetně řádné péče o dosavadní bytový fond, a každoroční výstavbu 30 000 nových bytů v souladu s místní poptávkou po bydlení.
 • Prosazování výstavby družstevních domů a bytů na neziskovém principu s pomocí Státního fondu rozvoje bydlení a stavebního spoření.
 • Státní podporu a rozšiřování kapacit jeslí, mateřských škol a služeb pro rodiče. Zavedení povinné bezplatné docházky v posledním ročníku mateřských škol.
 • Podporu učňovskému a technickému školství a změny ve financování vzdělávání, posilující jeho efektivnost a kvalitu. Na financování by se měly podílet i firmy, pro které jsou studenti připravováni.
 • Zkvalitnění učebních dokumentů a osnov; zavedení jednotných učebních osnov na úrovni základních škol.
 • Poskytování státních sociálních stipendií a stipendií nejtalentovanějším studentům na základě jednotných kritérií.
 • Zajištění a rozvoj finančně dostupných a kvalitních kolejí a menz.
 • Optimalizaci počtu vysokých škol na základě náročných akreditací.
 • Obnovu aktivní pomoci Úřadu práce ČR při vyhledávání vhodných pracovních míst a rekvalifikací pro nezaměstnané, zejména z řad mladistvých a dlouhodobě nezaměstnaných.
 • Podporu veřejné diskuse o evropské iniciativě za tzv. bezpodmínečný základní příjem s cílem z dlouhodobého hlediska garantovat všem občanům EU bezpodmínečné, individuální právo na uspokojení jejich materiálních potřeb k vedení důstojného života.
 • Zpracování koncepce propopulační politiky zahrnující podporu mladých rodin a zvýšení porodnosti.
 • Slaďování rodinného a pracovního života pomocí spravedlivě odměňovaných flexibilních forem práce.
 • Účinnější koordinaci zainteresovaných subjektů v práci na úseku sociálně právní ochrany dětí a finanční a personální posílení sociálně právní péče o děti a dalších sociálních služeb, zejména mediace.
 • Uzákonění náhradního výživného jako nároku dítěte garantovaného a posléze vymáhaného státem, zejména v případech rodiče, starajícího se o postižené dítě.
 • Vedení obcí či sdružení obcí k reálnému, finančně zvládnutelnému střednědobému plánování sociálních služeb (komunitní plány).
 • Zamezení posilování privátních sociálních služeb na úkor státních, krajských či obecních organizací.
 • Resocializační programy pro bezdomovce, podporu chráněného bydlení, azylových domů, vývařoven a lékařských středisek pro bezdomovce.
 • Prosazování bezplatného vstupu do Národního muzea, Národní galerie a dalších podobných kulturních institucí jako součásti vzdělávání celého národa.
 • Na větší podporu státu a veřejné správy při vytváření podmínek pro tělovýchovu, sport, turistiku a rekreaci občanů i její dostupnost – zejména dětí a mládeže z nízko příjmových rodin.
 • Podporu neprofesionální kultury, tvůrců a interpretů vychovávajících zejména mládež ke slušnému chování, úctě k práci, občanské snášenlivosti a tradicím.
 • Obranu existující sítě kulturních zařízení a podporu jejího rozšiřování, jakožto i podporu kulturního života v regionech a oživení kulturních památek.
 • Veřejnoprávní televizi a rozhlas kultivovaně sloužící veřejným zájmům, otevřít otázku financování veřejnoprávních medií, nezávislá kontrola vyváženosti a objektivity informací ve veřejnoprávních médiích.
 • Prosazování čistoty a ochrany českého jazyka v médiích a při výuce na všech stupních škol.
 • Spolupráci občanského sektoru a státních orgánů na efektivní ochraně spotřebitelů zboží a služeb.
 • Ochranu práva žen na rozhodování o vlastním těle, hrazení antikoncepce ze zdravotního pojištění na podporu plánovaného rodičovství.

ODPOVĚDNOST K PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM ŽIJEME

KSČM se soustředí zejména na:

 • Prosazování strategie udržitelného rozvoje spojené s vizí dlouhodobého ekonomického rozvoje v souladu se sociální soudržností a ekologickými standardy .
 • Efektivnější protipovodňovou ochranu a zlepšení vodních poměrů v krajině. Ochranu zdrojů pitné vody a vodních zdrojů.
 • Nalezení společensky přijatelné a úměrné meze těžby nerostných surovin.
 • Podporu ekologických funkcí zemědělství, ekologické krajinotvorby a urbanistiky a na ochranu biodiverzity.
 • Podporu eko logicky šetrných druhů dopravy, ze jména kombinované dopravy, vnitrozemské vodní dopravy a železniční dopravy.
 • Prosazování ekologicky šetrných a finančně únosných způsobů získávání energie a snižování energetické náročnosti výroby i spotřeby ve všech oblastech.
 • Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie, avšak bez dodatečného růstu cen energií pro spotřebitele.
 • Zlepšení dlouhodobě špatné kvality ovzduší, a to nejenom v Moravskoslezském kraji, ale na velké části území ČR.
 • Zahájení systémových změn ve způsobu nakládání s odpady, především s jejich tříděním a recyklací, rozvíjení průmyslu zpracování odpadů.
 • Dodržování zákazu dovozu odpadů ze zahraničí k uskladnění a likvidaci v ČR.
 • Podporu energetické nezávislosti ČR, a to dalším využíváním jaderné energetiky, ekonomicky rozumným využíváním obnovitelných zdrojů energie a postupným snižováním spotřeby uhlí v teplárenství a energetice.
 • Úměrné meze těžby nerostných surovin a účinná opatření proti znečišťování půdy a horninového prostředí průmyslovou výrobou, podporu rekultivace a sanace.
 • Prosazování udržitelných forem hospodaření, aktivní role zemědělců při ochraně krajiny, ochrany a obnovy vodních zdrojů a zemědělského i lesního půdního fondu jako nenahraditelných přírodních zdrojů.
 • Provedení zásadních systémových změn státní správy v oblasti životního prostředí. V exekutivě zohledňovat soulad ekologických a národohospodářských priorit.
 • Udržení práva občanů být informován o ekologických dopadech hospodářských činností a staveb a práva účastnit se spolurozhodování o životním prostředí.
 • Výsadbu druhově pestřejších lesů; vymezování prvků územního systému ekologické stability v územních plánech a realizaci těchto plánů.
 • Pokračování výstavby a modernizací čistíren odpadních vod a kanalizačních systémů.
 • Vnímání myslivosti, rybářství, včelařství, chovatelství a zahrádkářství jako součásti systému ochrany přírody.
 • Intenzivní dialog s ekologickými odborníky, strukturami občanského a ekologického hnutí napříč politickým spektrem.

VÍCE ROZHODOVACÍCH PRAVOMOCÍ LIDEM!

KSČM se soustředí zejména na:

 • Přijetí ústavního zákona o obecném referendu a zjednodušení vyhlašování místních a regionálních referend.
 • Posílení účasti občanů na tvorbě politických rozhodnutí, posílení veřejné kontroly, transparentnosti práce všech zastupitelských orgánů.
 • Zahájení diskuse o upřesnění či zdokonalení Ústavy ČR a klíčových zákonů s cílem upevnit demokratický právní stát a obhájit princip svobodné soutěže politických stran v rámci parlamentního systému.
 • Opatření směřující k postihu subjektů poskytujících nevýhodné půjčky a k zamezení neoprávněných a předražených exekucí majetku.
 • Tvrdé po stihy vůči spekulantům s byty, pozemky a vůči lidem zneužívajícím sociální dávky všeho druhu.
 • Odstranění ekonomických překážek přístupu občanů k právu (bezplatná právní pomoc, úprava soudních a správních poplatků apod.).
 • Větší ochrana dlužníků, posílení kontroly zákonných exekutorů, jasná pravidla pro nebankovní poskytovatele spotřebitelských úvěrů; hodnota dluhu by neměla nepřiměřeně narůstat o lichvářské úroky a nadměrné sankce.
 • Podpora dluhového poradenství, finančního poradenství a finanční gramotnosti, předcházení insolvenci domácností.
 • Prosazování návrhu zákona o poměrném zastoupení v orgánech zastupitelstev a parlamentu. Posílení pravomocí zastupitelstva na úkor rady, posoudit možnost změny na jednokomorový Parlament ČR, popř. přeměny Senátu na zástupce regionů.
 • Uzákonění možnosti (za jasně stanovených podmínek) nezávislého soudního rozhodnutí o ztrátě mandátu poslance, pokud se v průběhu výkonu svého mandátu podstatně odchýlí od volebního programu politického subjektu, za který byl zvolen.
 • Nedotknutelnost svobody slova, vědeckého bádání i uměleckého projevu. Odmítnutí snah omezovat tuto svobodu autoritativními zásahy politiků a pokusy kriminalizovat pomocí zákonů celé myšlenkové proudy a jejich představitele.
 • Obnovení důvěry veřejnosti v právo a možnost jeho dodržování. Zjednodušení právního řádu a stabilizace právního systému.
 • Zrychlení a zjednodušení soudního řízení bez újmy na právech účastníků řízení (jen výjimečně vracet věc k novému posouzení).
 • Posilování právního vědomí občanů a rozšíření právní výchovy, její zařazení do výukových programů všech typů škol.
 • Důsledný boj proti všem formám násilí na ženách, dětech a seniorech.
 • Podporu sdružování dětí a mládeže a jejich spoluúčasti na všech úrovních na rozhodování o věcech, které se jich týkají; přijetí zákona o dětech a mládeži, uzákonění institutu dětského ombudsmana.
 • Podporu občanských sdružení a iniciativ – konzultovat s nimi připravované legislativní i exekutivní změny. Prohloubit spolupráci s nimi, s odbory a levicovými i sociálně cítícími věřícími.
 • Podporu snah zaměřených proti omezování svobody internetu.
 • Redukci uměle posilovaných monopolů v oblasti vývoje informací, které neodůvodněně zvýhodňují velké korporace a brání tvůrčím aktivitám kapitálově slabších firem.
 • Zkrácení nepřiměřených lhůt ochrany autorských práv.
 • Podporu rovného přístupu k využití informačních technologií všemi generacemi a ve všech oblastech života.

ANO SVĚTU, NE ZBRANÍM

KSČM se soustředí zejména na:

 • Důsledné uplatňování Charty OSN a posilování klíčové role OSN, respektování a dodržování mezinárodního práva pro všechny země.
 • Zamezení jakýmkoli snahám o výstavbu cizích vojenských základen na území ČR a o účast na vojenských zásazích na cizím území bez mandátu RB OSN.
 • Překonání agresivních bezpečnostních bloků a prosazování modernější, kolektivní celoevropské organizace bezpečnosti.
 • Pokračování tradic helsinského mírového procesu zejména v oblasti mírové diplomacie a lidských práv, bez recidiv studené války.
 • Důsledné prosazování politiky nevměšování do vnitřních záležitostí jiných zemí a odpor vůči všem formám terorismu, včetně státního.
 • Posílení boje proti fašismu, rasismu, nesnášenlivosti a diskriminaci .
 • Odmítání jakéhokoli vměšování zahraničních nátlakových skupin, včetně spolků vznášející požadavky odsunutých Němců, do vnitřních záležitostí ČR, jakož i zpochybňování dekretů prezidenta Beneše.
 • Uplatnění principu nedotknutelnosti státních hranic, odmítnutí separatistických snah porušujících uspořádání Evropy po 2. světové válce.
 • Plné zajištění rovnoprávného postavení členských zemí v politických institucích EU. Cílevědomě odmítat rozsáhlou byrokratizaci a přetrvávající deficit demokracie v politickém rozhodování EU a odstranit je.
 • Požadavek na zrušení NATO jako dlouhodobý cíl a jako minimální cíl vystoupení ČR z jeho vojenských struktur. Pojetí bezpečnosti ČR a Evropy v celoevropském rozměru a na základě celosvětové bezpečnosti.
 • Revizi nepřijatelné praxe NATO z roku 1999, která obsahuje „právo preventivních úderů“ a působení daleko za hranicemi členských zemí i bez mandátu podle mezinárodního práva.
 • Požadavek na obnovení obranyschopnosti České republiky, vypracování nové obranné a bezpečnostní strategie ČR a tomu odpovídajících ekonomických podmínek.
 • Zpřísnění podmínek vyslání ozbrojených složek vojáků Armády ČR do zahraniční – uskutečňovat je pouze se souhlasem obou komor parlamentu a na základě požadavku Rady bezpečnosti OSN. Humanitární mise podle situace a vlastních možností speciálních sil ČR a Armády ČR.
 • Požadavek optimalizace bezpečnostního systému ČR, úpravy kompetencí a sladění prováděcích činností mezi Hasičským záchranným sborem, Policií ČR, Záchrannou zdravotní službou a Armádou ČR jako součástí jednoho integrovaného multifunkčního celku – podmínku jeho připravenosti čelit bezpečnostním rizikům na vlastním území, včetně projevů mezinárodního terorismu.
 • Udržení výjimečných vztahů a užší spolupráce se Slovenskem na bázi rovnoprávnosti a vzájemné výhodnosti, v rámci rozvoje dobrých vztahů se sousedními zeměmi a v rámci Visegrádské skupiny a CEFTA.
 • Odmítnutí snah, aby pod záminkou boje proti terorismu docházelo k omezování občanských a lidských práv, rozvoji zbrojení a ke zhoršování životních podmínek lidí.

www.kscm.cz

One response to “Úplné znění volebního programu KSČM

 1. A co to má společného s tím že se jsme narození zdraví a plní elánu do života ?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.