Pro město

Navrhovaný volební program pro město Stráž pod Ralskem 2014 -2018:

Občanský návrh volebního programu KSČM pro město Stráž pod Ralskem vychází ze současné situace a soustředí se především na návrhy opatření ke zmírnění dopadů pokračující krize na hospodaření města, zajištění chodu města a plnění všech jeho funkcí a omezení nepříznivých hospodářských dopadů na život jeho obyvatel.

Témata, na něž se zaměří činnost zastupitelů za KSČM v celém volebním období:

1. ČINNOST PRO ROZVOJ MĚSTA

1.1. Územní rozvoj

Při tvorbě a projednávání nového územního plánu budou zastupitelé zvolení za KSČM prosazovat především tato opatření:

 • vymezení lokalit pro bytovou výstavbu určenou pro sociálně slabší občany (mladé rodiny, seniory) včetně odpovídající dopravní, technické a občanské vybavenosti;
 • vymezení lokalit pro domovy pro seniory a zařízení sociální péče pokrývající potřeby obyvatel;
 • komplexní řešení rozvoje hromadné dopravy a podmínek individuální dopravy včetně vazeb na železniční uzly v našem kraji;
 • vytvoření územních podmínek pro vybudování účinné protipovodňové ochrany města;
 • vymezení ploch pro situování nových výrobních kapacit tak, aby byla zajištěna ochrana městské zeleně a kvalitního zemědělského půdního fondu;
 • vymezení konkrétních lokalit pro výstavbu nákupních center v návaznosti na jejich skutečnou potřebnost, s přihlédnutím na potřebnou konkurenci a vznik nových pracovních míst;
 • vymezení, rekultivace a výstavba ploch pro volnočasové aktivity obyvatel města;
 • plošný růst stávajících ploch pro zahrádkářské osady, případně vymezení odpovídajících náhradních ploch;
 • určení způsobu využití všech opuštěných výrobních provozů a ploch (brownfields) na území města.
 • Samostatnou činnosti po celé volební období bude sledování, zda výstavba a rozvoj města a městských částí probíhá v souladu se schváleným územním plánem.

1.2. Hospodářský rozvoj města a jeho financování

Hospodářský rozvoj města v novém volebním období je výrazně ovlivněn dopady současného ekonomického útlumu a zcela nejasnou prognózou doby. Program KSČM v oblasti hospodářského rozvoje města se zaměří především na tato opatření:

 • z rozpočtu města přednostně financovat činnosti zajišťující nezbytné funkce města, kam patří především sociální výdaje, zdravotnictví, školství, doprava; kromě provozních výdajů je nezbytné racionalizovat také investice do technické infrastruktury města;
 • v souladu s územním plánem vytvořit program využití rozvojových ploch pro aktivity zaměřené na zvýšení zaměstnanosti obyvatel;
 • podporovat rozvoj městských příspěvkových organizací a společností se stoprocentním a většinovým vlastnickým podílem města; podporovat přednostní zaměstnávání handicapovaných v těchto organizacích;
 • ve financování rozvojových akcí města se zaměřit na získávání co největšího podílu spolufinancování z prostředků EU;
 • omezovat podíl dodavatelských organizací v řídící a organizační činnosti orgánů města a získané úspory využít pro financování rozvojových akcí;
 • dotace z rozpočtu města poskytovat především neziskovým organizacím poskytujícím služby a péči občanům;
 • důsledně a soustavně využívat zákonné možnosti volených orgánů při kontrole hospodaření města, zejména při kontrole zadávání a financování veřejných zakázek.
 • Při rozhodování o zásadních otázkách města podpoříme vyhlášení referenda.

2. PROSAZOVÁNÍ ROZVOJE ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK PRO OBČANY

2.1. Podpora zaměstnanosti

Nejzávažnějším důsledkem hospodářského poklesu je růst nezaměstnanosti našich občanů. Volené orgány města mají legislativně velmi omezené možnosti ovlivnit řešení nezaměstnanosti. Při prosazování účelných legislativních opatření pro omezení nezaměstnanosti budou proto zastupitelé zvolení za KSČM využívat zákonodárnou iniciativu kraje a v této oblasti spolupracovat se zastupiteli Libereckého kraje a poslanci zvolenými za KSČM.

Program KSČM v oblasti omezování nezaměstnanosti se zaměří na tato řešení:

 • průběžné sledování a vyhodnocování vývoje nezaměstnanosti ve městě ve spolupráci s úřadem práce a využívat pro hledání možností ke zvýšení zaměstnanosti občanů;
 • z prostředků města finančně podporovat rekvalifikační programy v oborech odpovídajících potřebám rozvoje města ve výrobě a službách;
 • v součinnosti se zastupiteli kraje prosazovat legislativní úpravy zabezpečující nástup absolventů škol do prvního zaměstnání;
 • podporovat vyšší zapojení nezaměstnaných do placených veřejně prospěšných prací v rámci města, v městských částech a v městských příspěvkových organizacích a společnostech (například v organizacích určených pro údržbu města).
 • v součinnosti s dopravními a mediálními sekcemi učinit vše pro zvýšení informovanosti občanů v okolních okresech a krajích o existenci města Stráž pod Ralskem a jeho atraktivitě nejen v oblasti bydlení, ale i podnikání a rekreace
 • zapojení orgánů města do diskuzí a projektů týkajících se rozvoje aktivit státního podniku DIAMO. Vyhlášení referenda k otázce obnovení těžby v lokalitách uranových ložisk.
 • obnovení dopravního spojení okresu Mladá Boleslav.

2.2. Zdravotnictví

Situaci ve zdravotnictví ovlivňuje zejména existence sektorů (státní, soukromý), na které nemá město žádný vliv. Nemůže tak určovat odbornou strukturu zdravotnických služeb v těchto zařízeních ani jejich umístění z hlediska dopravní dostupnosti pro občany.

Zastupitelé zvolení za KSČM se v novém volebním období zaměří na tato řešení:

 • budeme i přes legislativní překážky intenzivně pracovat na tom, aby byla v budově polikliniky města Stráž pod Ralskem obnovena služba lékařské pohotovosti a to vzhledem ke vzdálenostem od dalších měst a hlavně ve prospěch komfortu a zdraví občanů. V souvislosti se špatnou dopravní obslužností je dále nemyslitelné, aby lidé hledali pomoc v podobě taxislužeb, ochoty spoluobčanů a jiné, neb vzhledem k povaze zranění záchranná služba nevyjíždí vždy a několik tisíc občanů je ponecháno osudu ve věci dopravy do okresní nemocnice vzdálené 25 km, v případně krajské nemocnice 35 km.
 • zachovat výše zmíněnou polikliniku; po její rekonstrukci ponechat v majetku města jako městem řízenou příspěvkovou organizaci; pouze tímto způsobem může město přímo ovlivňovat strukturu a rozsah zdravotnických služeb poskytovaných tímto zařízením;
 • urychleně řešit využití budov v majetku města například k vybudování zařízení následné péče;
 • Na základě posouzení rozsahu a skladby zdravotnických služeb garantovaných městem musí být v rozpočtu městské zdravotnictví zařazeno jako jedna z priorit.

2.3. Bydlení

Program KSČM v oblasti bydlení se v současnosti zaměřuje především na tato témata:

 • požadovat průběžné zpracovávání analýzy výnosů z nájemného z obecních bytů a jejich využití pro opravy a rekonstrukce obecního bytového fondu, na správu obecních bytů a na rozvoj obecního bytového fondu (výstavbu nových bytů);
 • požadovat vypracování programu výstavby a rekonstrukcí obecních bytů, bytů pro sociálně slabší občany a domů s pečovatelskou službou;
 • spolupracovat na sjednocení kritérií pro přidělování obecních bytů v rámci celého města s preferencí sociálních hledisek;
 • prosadit důslednou kontrolu využívání evidence obecních a kontrolu užívání bytů samotných.

2.4. Opatření v sociální oblasti

Již ve volebním programu KSČM zpracovaném v předchozích letech bylo zdůrazněno, že v našem městě se projevují vážné sociální problémy, především růst počtu rodin, které k přežití potřebují dávky sociální pomoci, zvyšování počtu seniorů, z nichž část žije na hranici existenční únosnosti, a vysoká míra nezaměstnanosti. Tyto problémy se v současnosti vzhledem k hospodářskému poklesu výrazně prohloubily, což ovlivní sociální situaci ve městě.

V této situaci se zastupitelé zvolení za KSČM soustředí na tato základní témata:

 • rozšíření počtu míst v domovech pro seniory organizačními opatřeními, přístavbami a zřizováním nových objektů;
 • vytvoření potřebných azylových kapacit pro osamělé matky s malými dětmi;
 • posílení preventivní péče o sociálně ohrožené děti a mládež; spoluúčast na zpracování dlouhodobého programu jejich vzdělávání a zařazování do zaměstnání;
 • spolupráce na programu opatření pro bezdomovce včetně vytvoření pobytových a stravovacích kapacit a zapojení do veřejně prospěšných prací;
 • plnohodnotné začlenění národnostních menšin do života města;
 • podpora programů výchovy a prevence proti kriminalitě.

2.5. Podpora rodin a propopulační opatření

Nejdůležitějším úkolem v oblasti podpory rodin je zvýhodnění rodin s dětmi v oblasti bydlení, zdravotnictví, školství, dopravy a kulturních a sportovních aktivit. Zvýhodnění rodin s dětmi je účinným protikrizovým opatřením jak v úrovni státu, tak v krajské a městské úrovni, protože může přispět ke zvyšování porodnosti a zpomalit současný trend stárnutí populace.

Opatřeni na podporu rodin s dětmi jsou zařazena i v dalších částech volebního programu. Ze souboru navržených opatření na podporu rodiny vybíráme jako nejdůležitější:

 • program výstavby obecních bytů, dostupných mladým rodinám;
 • doplnění sítě obecních mateřských škol tak, aby místa v nich byla dostupná pro všechny děti již od 3 let;
 • zpracování programu podpory rodin s postiženým dítětem a stanovení postupu realizace tohoto programu v průběhu volebního období.

2.6. Školství

Školskými zařízeními v působnosti města jsou především základní a mateřské školy. Jsme přesvědčeni, že dostatečnou zárukou potřebné a srovnatelné úrovně vzdělání mladé generace jsou především veřejné základní školy plně garantované obcí a státem. Školy soukromé, církevní a školy s alternativním vyučováním považujeme za školy doplňkové, které by měly být financovány především ze zdrojů zájemců o jejich služby.

Program KSČM v oblasti školství se soustředí především na tato témata:

 • zdokonalení systému kontroly hospodaření základní školy ve správě města;
 • využití volných prostorových kapacit ve škole především pro zájmové a mimoškolní aktivity dětí a mládeže;
 • bezplatný pobyt dětí ve školních družinách;
 • výraznější podporu zájmové činnosti ve škole z obecního rozpočtu;
 • zajištění kvalitního a finančně dostupného stravování žáků ve školní jídelně.
 • prosazení zpracování programu postupných rekonstrukcí a oprav s finanční podporou města, případně s podporou z dalších zdrojů;
 • zamezení zaměstnávání učitelů základních škol v působnosti města na dobu určitou.

2.7. Oblast životního prostředí

Ochrana a zlepšování kvality životního prostředí ve městě zahrnuje zejména opatření pro snižování znečištění ovzduší, hlukové zátěže, znečištění vodních toků a nádrží, řešení starých ekologických zátěží, zvýšení podílu třídění komunálního odpadu, zlepšování technologií zneškodňování a likvidace odpadů, udržování a rozšiřování městské zeleně a lesoparků a zlepšování stavu a rekreační funkce příměstských lesů. Pro přípravu většiny opatření v oblasti zlepšování životního prostředí je nezbytné propojení programů v úrovni města s programy v úrovni kraje a celého státu.

Činnost zastupitelů za KSČM v novém volebním období se soustředí zejména na tato témata:

 • sledování a kontrola probíhajících projektů zaměřených na zlepšování kvality vody, zejména účinnosti provedených technických opatření a využití vynaložených finančních prostředků;
 • spolupráce na opatřeních pro zdokonalení sběru tříděného odpadu a zvýšení podílu recyklace odpadu;
 • výzva k novému zpracování programu sledování ekologických zátěží z provozů podniku DIAMO, s.p. na území města a jejich vlivu na jakékoliv znečištění půdy a vod v jejich okolí;
 • podpora činnosti městských organizací a společností, jejichž předmětem činnosti je péče o městskou zeleň;
 • podpora činnosti občanských sdružení zahrádkářů, včelařů, myslivců a rybářů – spolutvůrců životního prostředí a krajiny.
 • Provádění kvalitní údržby zeleně. Je nutno zabránit takovému kosení trávy, které vede k rychlému vysychání půdy a tím i k narušení funkce zeleně jako tepelného izolátoru.

Zpracování generelu zeleně a plány údržby v závislosti na vývoji povětrnostních podmínek s cílem efektivního využití vložených prostředků a vytvoření nejvhodnějších podmínek pro tvorbu příjemného mikroklimatu. Vypracování termovizní mapy města v době vysokých a nízkých teplot s cílem stanovit optimální postupy při realizaci výsadby a údržby zeleně.

2.8. Rozvoj dopravy

Vzhledem k hospodářskému poklesu a zhoršení finanční situace státu a města nelze v nejbližší době očekávat rychlejší realizaci větších dopravních akcí. V oblasti dopravy se však zastupitelé za KSČM v novém volebním období zaměří především na tato témata:

 • podpora všech aktivit vedoucích k preferování provozu a rozvoje hromadné dopravy a její návaznosti na Integrovaný dopravní systém nejen Libereckého kraje, ale také kraje Středočeského. Zejména okresu Mladá Boleslav, který je pro naše občany významný především z pohledu zaměstnanosti a dalších aktivit;
 • vytvoření systému dopravy pro seniory, tělesně postižené a jinak hendikepované spoluobčany.
 • zvýraznění dopravního značení a tlak na okresní, krajské i státní orgány správy silnic ve věci provedení změn v informativní rovině orientačních tabulí a směrových tabulí na silnicích všech tříd v dosahu 50 km a to ve prospěch města Stráž pod Ralskem. V této věci učinit další kroky, zejména v oblasti podpory zaměstnanosti a rozvoje města. V součinnosti se sociálními sekcemi působit ve prospěch informovanosti obyvatel sousedních okresů a krajů a zlepšit tak pohled občanů na možnosti využití rekreačních aktivit a realizace podnikatelských záměrů na adrese našeho města.
 • provedení vysoce odborného posouzení řešení dostavby železnice po technické i finanční stránce a z hlediska důsledků na funkci města a život jeho obyvatel a občanů do města přijíždějících. Vypracování projektu zásobování s využitím železniční dopravy a koncepce dopravního spojení ve prospěch obyvatel města a dalšího rozvoje včetně turistického ruchu.
 • podporujeme komplexní řešení parkování ve městě
 • vypracování projektu zeleného náměstí s vysokým důrazem na likvidaci zbytečných betonových ploch a rozšíření zatravněných a rekutivovaných prostranství s výsadbou stromů a keřů.

2.9. Tělovýchova a sport

Tělovýchova a sport patří mezi volnočasové aktivity, které mohou přispět ke zlepšování fyzického a zdravotního stavu obyvatel a ovlivnit harmonický rozvoj osobnosti především mladých lidí. Proto považujeme za účelné podporovat především tělovýchovnou a sportovní činnost dětí a mládeže a výkonnostní sport.

Činnost zastupitelů za KSČM v novém volebním období se soustředí zejména na tato témata z oblasti tělovýchovy a sportu:

 • podpora obnovení tělovýchovných aktivit ve školách včetně modernizace školních tělovýchovných zařízení;
 • zajištění volně a bezplatně přístupných sportovišť s přihlédnutím na jejich ochranu a další rozvoj. Vytvoření správy sportovišť, bezpečnosti a jejich ochrany;
 • dotační podpora sportovních oddílů a klubů s důrazem na mladší věkové kategorie;
 • podpora oprav a modernizace sportovních zařízení s příspěvkem z rozpočtu města;
 • změna systému přidělování dotací pro výkonnostní a vrcholový sport a pro pořádání vrcholných soutěží ve prospěch výkonnostního a rekreačního sportu;
 • zajištění plného a efektivního využití sportovních a tělovýchovných zařízení, která jsou v majetku města s přihlédnutím na zařazení těchto sportovišť do programu rozvoje sportovních aktivit kraje, do programu rozvoje zaměstnanosti a dalších projektů trvalé obnovy a rozšiřování volnočasových a turisticky atraktivních kapacit;
 • zhodnocení ekonomických možností města pro rekonstrukci plaveckého bazénu; využít při tom možností získání prostředků ze zdrojů mimo rozpočet města;
 • podpora sportovní reprezentace města

2.10. Podpora kultury

KSČM chce dbát na rozvoj kulturní oblasti podporou občanských aktivit a podporou akcí v oblasti kultury. Současně je v působnosti volených orgánů města i podpora zájmových neprofesionálních kulturních aktivit.

 Zastupitelé zvolení za KSČM se v novém volebním období zaměří zejména na tato témata:

 • zvýšení dostupnosti kultury, zejména divadel, koncertů a výstav, pro méně majetné vrstvy obyvatel vhodnými ekonomickými opatřeními (např. vyšší provozní dotace z rozpočtu města);
 • podpora tradic lidové kultury včetně amatérských aktivit a zapojení dětí a mládeže;
 • podpora projektů rozvoje příspěvkových kulturních organizací v působnosti města s využitím finančních zdrojů z evropských fondů;
 • vytváření podmínek pro rozvoj kultury a tradic národnostních menšin;
 • péče o historické dědictví města, jeho kulturních a architektonických památek;
 • prosazovat opatření pro zamezení projevů vandalismu na památkových objektech a památných místech naší historie;
 • propagace města je předpokladem i jeho dalšího rozvoje, a to ve všech oblastech činnosti. K tomu přispívají zahraniční aktivity, návštěva města turisty i kvalitní propagace v rámci tuzemského a zahraničního aktivního cestovního ruchu. Proto: Budeme podporovat aktivní družební vztahy se svými partnerskými městy v zahraničí.

2.11. Bezpečnost obyvatel města

Bezpečnost a pořádek patří k základním požadavkům na kvalitu života občanů. Zprávy o bezpečností situaci ve městě zpracovávané Policií ČR a Městskou policií bohužel zatím nevypovídají o snížení kriminality a zlepšení bezpečnostních podmínek pro obyvatele města.

Zastupitelé zvolení za KSČM se v příštím volebním období soustředí zejména na tato témata:

 • podpora činnosti Městské policie a Policie České republiky v oblasti prevence kriminality;
 • dotační podpora programů prevence kriminality;
 • požadavek na důsledné kontroly a zastavení činnosti těch zařízení, kde dochází k nabídce a prodeji návykových látek a alkoholu dětem a mládeži;
 • podpora všech opatření, která omezí další rozvoj heren a výherních hracích automatů (zamezení přístupu mladistvých, prosazení časového omezení provozu těchto zařízení);
 • spolupráce na opatřeních a programech proti mezigenerační nesnášenlivosti, proti projevům rasismu, nacionální nadřazenosti a názorové netolerance;
 • podpora opatření na omezování vandalismu na území města;
 • požadavek na zřízení pěších policejních hlídek a cyklohlídek pro zlepšení přímého kontaktu s občany;
 • podpora dalšího rozvoje Integrovaného záchranného systému kraje;
 • požadavek, aby složky Integrovaného záchranného systému věnovaly maximální pozornost rizikovým situacím při mimořádných událostech.
 • působení i v oblasti informačního systému města a vzdělávacího systému na půdě škol ve prospěch prevence formou diskuzí se žáky a otevřeného dialogu se všemi občany města Stráž p.Ralskem. Bezpečnost a pořádek je jednou z priorit v budoucí správě města.

Předložený návrh volebního programu KSČM shrnuje opatření pro zlepšení života v našem městě, které KSČM považuje za nejdůležitější. Snažili jsme se tento program formulovat střízlivě a konkrétně, bez velkých frází a slibů, a uplatnit v něm podněty a přání občanů, s nimiž se na nás obracejí.

Program zpracovali voliči, sympatizanti i členové Komunistické strany Čech a moravy v součinnosti s občany města Stráž pod Ralskem. Programové znění je prozatím neoficiální a to do rozhodnutí orgánů strany. Pro zařazení dalších bodů programů nám napište. Váš návrh lze odeslat například pomocí formuláře

reklamarek2

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.